Etikettarkiv: bäver

Har vi en jaktbar bäverstam inom Vitå skifteslag?

2013-03-22
Om vi ska jaga bäver så måste jägarna undvika att skjuta bort de ”stora” föräldradjuren, eftersom honan är dräktig under våren och kan ha både årsungar och 1-årsungar i boet, som inte klarar sig utan honan. Vid jakt bör endast 1-års och 2-årsungar skjutas. Det handlar alltså om urvalsjakt. Jakt på bäver tilläts i Norrbotten första gången år 2001. För jakt på bäver gäller följande jakttid 1/10 – 15/5.

Bävern koloniserade våra breddgrader i samband med att inlandsisen drog sig tillbaka och lövträden började etablera sig. Under 1400-talet var bävern en vanlig syn. Förr kallades den bjur eller bur, vilket ofta förekommer i ortsnamn. Den jagades för sin värdefulla päls och bävergällets undergörande egenskaper, vilket medförde att bestånden minskade. I mitten av 1700-talet var bävern sällsynt och i slutet av 1800-talet var den helt utrotad. År 1922 återinplanterades den till Jämtland med norska föräldradjur.

Under 1980-talets senare del utplanterades bäverpar i Bjurån och Kvarnbäcken. Våren 1990 kom den första bävern till Vitåns nedre del, efter mer än hundra års bortavaro. Troligtvis en utvandrare från utsättningar som gjordes i Kvarnbäcken eller Bjurån. År 2007 fanns bäver längs hela Vitån upp till åns utflöde norr Gällivare kommungräns, en sträcka på ca 70 km. Bävrarna hade spritt sig uppströms Vitån med ca 4 km/år. I dag år 2013 har vi inom Vitåns skifteslag uppskattningsvis ca 30 bävrar i våra vattendrag.

Många bävrar tillbringar hela vintern i hyddan och under vattendragets istäcke. De lever då på det matförråd som de lagt upp i vattnet utanför hyddan under hösten, men vissa bävrar samlar föda även vintertid, trots is och snö. Vinterförrådet består av små träd, kvistar och grenar, mest eftertraktad är asp. Hos björk är det främst bastlagret innanför barken som äts.  Av asp äts både tunna kvistar, bark och bast. I takt med att foderträden fälls av bävern, söks nya matplatser längs vattendraget.

Även om bäverns verksamhet kan betraktas som vilt- och biotopvård, händer det mycket ofta att den dämmer sina viltvatten på platser som är mindre väl valda, sett ur mänsklig synvinkel. Bävern är en nygammal viltart i vårt skogslandskap, som förstärker den biologiska mångfalden på många sätt. Den tillför landskapet mycket död ved, till nytta för hackspettar och vedlevande insekter.

/Olle Andersson