Stadgar

 

STADGAR FÖR VITA JAKTVÅRDSFÖRENING

§1 ÄNDAMÅL

Vitå jaktvårdsförening är en sammanslutning av markägare inom Vitå skifteslag som sammanslutit sina mark- och vattenområden till ett gemensamt jaktområde.

Ändamålet är att förvalta viltstammarna inom föreningens område genom en samordning av jakten och viltvården och besluta om ändamålsenlig regler för jaktutövningen.

§2 MEDLEMSKAP

Den som äger mark av jaktlig betydelse inom Vitå skifteslag och har anslutit den till föreningen är medlem i föreningen. I föreningens område får inte någon fastighet tas in som med hänsyn till omfång eller användning saknar betydelse för verksamheten inom området.

Den som genom godkänd upplåtelse har rätt att under minst ett år jaga på mark som ingår i jaktvårdsföreningens område kan på begäran antas som medlem i föreningen under tiden som upplåtelsen gäller om inte särskilda skäl talar mot att bevilja medlemskap,

§3 JAKTSTÄMMAN

Föreningsstämman i fortsättningen benämnd jaktstämman är föreningens högsta beslutande instans. Medlemmarnas rätt att delta i beslut rörande föreningens angelägenheter utövas på jaktstämma.

Som jaktstämmans beslut gäller den mening som erhållit det högsta röstetalet . Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande. Är ordförande inte röstberättigad avgörs frågan genom lottning .

§4 RÖSTRÄTT

I följande frågor har endast medlemmar som är markägare rösträtt:

  • om gemensamhetsjakt ska bedrivas inom området
  • ekonomiska frågor
  • val till styrelsen och övriga förtroendeuppdrag
  • beslut om avskjutningens omfattning och inriktning, dvs regler för jakten

I övriga frågor har alla medlemmar rösträtt.

Rösträtt utövas personligen eller genom behörig företrädare. Varje medlem ha en röst. På begäran av markägare ska röstetalet i frågor där endast markägare har rösträtt i stället beräknas efter den areal som varje markägare har, och där varje markägare har en röst för varje påbörjat 50-tal hektar. Ingen får rösta för mer än en femtedel av röstetalet på stämman. Denna begränsning gäller även de fall då röstning görs med fullmakt.

§5 STYRELSEN

Markägarna utser på jaktstämma ordförande och övriga ledamöter i styrelsen. Styrelsen ska ha sitt säte i Vitå och ska bestå av ordförande och fyra ledamöter. Ordföranden och ledamöterna i styrelsen utses för två år i sänder, men första gången val förrättas ska dock halva antalet ledamöter utses för endast ett år.

Styrelsen är beslutför när alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit de flesta rösterna, och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

§6 JAKTUTÖVNING

Jakt efter älg

Jakten efter älg ska bedrivas som gemensamhetsjakt.

Gemensamhetsjakten ska organiseras och ledas av jaktledare som utses av jaktstämman, eller på jaktstämmans uppdrag av styrelsen. För jaktledare ska finnas en av jaktstämman fastställd instruktion. Deltagare i gemensamhetsjakt är skyldig att följa jaktledarens anvisningar.

Jaktstämman beslutar om villkoren för deltagande i jakten, avskjutningens omfattning och inriktning, tid och sätt för jakten , grunderna för fördelning av jaktbyte och övriga regler för jakten och fördelning av jaktbytet.

Jakt efter annat vilt än älg
Jakt får bedrivas av den som löst jakträttsbevis inom hela jaktvårdsföreningens område, enligt jakttabell, om inte jaktstämman beslutar annat.

§7 JAKTRÄTTSBEVIS OCH JAKTGÄSTBEVIS

För jakt inom jaktvårdföreningens område fordras jakträttsbevis eller jaktgästbevis.

Bevis utfärdas av den som stämman eller styrelsen utser. Allt efter sin i området ingående areal är varje markägare berättigad att lösa ett för jakt efter älg gällande jakträttsbevis för varje fullt 50-tal och/eller ett för övrig jakt gällande jakträttsbevis för varje fullt 50-tal hektar.

Markägare som inte disponerar fullt arealtal är dock alltid berättigad att lösa ett jakträttsbevis av vardera slaget.

Den som har jakträtt genom avtal ska för varje jakträttsbevis disponera jakt på minst 50 hektar.

Jaktgästbevis får lösas på de villkor och i den omfattning som jaktstämman beslutar. Jaktstämman kan även besluta om särskilda villkor för jakt med jaktgästbevis.

§8 AVGIFTER

Jaktstämman fastställer avgifter för jakträttsbevis och jaktgästbevis. Jaktstämman kan även besluta om särskilda avgifter för fällt villebråd.

§9 UPPLÅTELSE OCH ÖVERLÅTELSE

Avtal om upplåtelse av jakträtt ska upprättas skriftligen. Upplåtelsen ska för att berättiga till jakt inom föreningens område, godkännas av jaktstämman.

Överlåtelse av jakträttsbevis får ske till markägarens make/maka, föräldrar, syskon, barn, barnbarn och deras makar (samboende). Sådan överlåtelse ska anmälas till styrelsen.

Jaktgäster får inbjudas enligt de regler som jaktstämman beslutar.

§10 AVVISNING AVSTÄNGNING OCH UTESLUTNING

Jaktledare har rätt att med omedelbar verkan från fortsatt deltagande i gemensamhetsjakt avvisa den som:

-bryter mot av jaktstämman fastställda regler för jakten.

-inte följer jaktledarens anvisningar för jakten.

-handskas vårdslöst med vapen

-eller är onykter

Jaktledaren ska snarast anmäla avvisningen till styrelsen som kan besluta att från jakt avstänga en medlem eller annan som bryter mot någon av de ovannämnda punkterna. Avstängning får ske för en tid av längst ett år. Före sådant beslut ska den berörde beredas tillfälle att yttra sig.

Jaktstämman kan besluta att utesluta en medlem ur föreningen, om medlemmen:

-bryter mot föreningsstämmans, styrelsens, eller jaktledarens beslut

-bryter mot gällande lagar och förordningar avseende vilt jakt och vapen, handskas vårdslöst med vapen

-bryter mot god jaktsed eller på annat sätt visar sig uppenbart olämplig att ingå som medlem i föreningen.

För giltigt beslut om uteslutning krävs att minst två tredjedelar av de röstberättigade biträder beslutet.

Underrättelse om uteslutning ska skriftligen överlämnas till den berörde. Före sådant beslut ska den berörde ges tillfälle att yttra sig.

§11 ÅTGÄRDER FÖR VILTVÅRD

Föreningen ska planera och genomföra viltvård på ett sådant sätt att enskilda markägare inte drabbas negativt i sin markanvändning.

Jaktstämman beslutar årligen om planer och resurser för viltvårdande ändamål.

§12 VILTSTATISTIK

Den som jagat inom området löst eller övertagit jakträttsbevis eller jaktgästbevis ska årligen före dag som styrelsen bestämmer lämna uppgift om fällt eller fångat vilt inom området.

§13 ORDINARIE JAKTSTÄMMA

Ordinarie jaktstämma hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Dock senast den 20 augusti.

Vid denna stämma ska följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande för stämman

2 Anmälan av protokollförare

3 Val av justeringsmän

4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

5 Styrelsens och revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat

7 Fastställande av regler för jaktutövning och instruktioner för jaktledare

8 Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis och i förekommande fall för fällt villebråd samt val av de personer som ska utfärda jakträtts- och jaktgästbevis.

9 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

10 Antagande av medlemmar

11 Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.

12 Val av revisorer och en suppleant.

13 Val av valberedning

14 Bestämmande av sättet för kallelse till jaktstämma.

§14 EXTRA JAKTSTÄMMA

Extra jaktstämma ska hållas då styrelsen finner anledning därtill, eller då det begärts av mer än hälften av markägarna, eller då de markägare som äger mer än hälften av föreningens areal uttalar sig härför.

Vid extra stämma får beslut fattas endast i ärenden som angetts i kallelsen.

§15 KALLELSE TILL JAKTSTÄMMA

Kallelse till jaktstämma ska ske senast 8 dagar före stämman.

§16 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen företräder föreningen, ansvarar för dess tillgångar, förvaltar dess angelägenheter och verkställer jaktstämmans beslut.

§17 RÄKENSKAPSPERIOD , REVISION

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 juli 30 juni.

För granskningen av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på jaktstämma en eller två revisorer och en suppleant. Räkenskaperna ska vara avlämnade till revision senast 14 dagar efter räkenskapsårets utgång, och revisionen avslutad före närmast följande ordinarie jaktstämma.